Polityka prywatności

P.H.U. "MIKA" MICHAŁ BOCIAN ul. Wrzosowa 14, 67-200 Jaczów NIP 693 204 68 54 zapewnia, że Państwa dane osobowe są przetwarzanie w sposób zapewniający im odpowiednie bezpieczeństwo i poufność, w tym ochronę przed nieuprawnionym dostępem lub wykorzystaniem. W celu zapewnienia rzetelności i przejrzystości przetwarzania przez nas danych osobowych poniżej przedstawiamy w zwięzły i jasny sposób, kto będzie administratorem Państwa danych osobowych, cele przetwarzania tych danych, Państwa prawa oraz dalsze istotne informacje z tym związane.

Słownik pojęć

 • RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 • P.H.U. "MIKA" MICHAŁ BOCIAN ul. Wrzosowa 14, 67-200 Jaczów NIP 693 204 68 54 – administrator danych osobowych, wskazany w niniejszej polityce prywatności, który jest właścicielem sklepu internetowego i świadczy związane z nim usługi.
 • Sklep internetowy – sklep internetowy dostępny pod adresem https://phumika.pl/ . W związku z działaniem Sklepu internetowego, może dojść do zbierania i przetwarzania przez P.H.U. "MIKA" MICHAŁ BOCIAN ul. Wrzosowa 14, 67-200 Jaczów Twoich danych osobowych.
 • Użytkownik – każda osoba która korzysta ze Sklepu internetowego, w tym za pomocą konta, poprzez logowanie się.
 • administrator danych oraz dane kontaktowe

Administratorem Państwa danych osobowych jest P.H.U. "MIKA" MICHAŁ BOCIAN ul. Wrzosowa 14, 67-200 Jaczów NIP 693 204 68 54 reprezentowany przez właściela firmy Michała Bociana

Z P.H.U. "MIKA" MICHAŁ BOCIAN ul. Wrzosowa 14, 67-200 Jaczów możesz się skontaktować we wszystkich sprawach dotyczących danych osobowych, za pośrednictwem:

 • wiadomości e-mail, wysłanej na adres biuro@phumika.pl
 • korespondencji tradycyjnej, wysłanej adres P.H.U. "MIKA" MICHAŁ BOCIAN ul. Wrzosowa 14, 67-200 Jaczów
 • telefonicznie, pod numerem: +48 516 390 567
 • RODZAJ PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCh
 • W przypadku odwiedzania Sklepu internetowego - nastąpi zbieranie plików cookies, w celu dostosowania zawartości stron internetowych do Państwa preferencji oraz optymalizacji korzystania z Platformy; tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób korzystacie Państwo ze stron internetowych; utrzymania Państwa sesji po zalogowaniu, umożliwienia Państwu zalogowania się do Platformy i dostarczenia ukierunkowanych reklam. Więcej informacji w tym zakresie znajdziecie Państwo w Polityce plików cookies.
 • Podczas zakładania konta użytkownika– poprosimy Państwa o podanie danych niezbędnych do założenia konta, w tym imienia i nazwiska oraz adresu e-mail. Podanie danych służy uruchomieniu dla Państwa niezależnego i przypisanego do Państwa konta użytkownika.
 • Podczas dokonywania zakupów w sklepie internetowych, wykonywania umowy o świadczenie usług elektronicznych lub w wyniku podjęcia działań na Państwa żądanie, przed zawarciem Umowy – P.H.U. "MIKA" MICHAŁ BOCIAN ul. Wrzosowa 14, 67-200 Jaczów NIP 693 204 68 54 wykorzystuje takie informacje jak m.in.:
 • imię i nazwisko, lub inne dane identyfikacyjne;
 • dane kontaktowe: adres korespondencyjny, adres e- mail, numer telefonu;
 • dane finansowe: numer konta bankowego, status płatności;
 • dane dotyczące przesyłki: numer, trasa, lokalizacja, adres dostawy;
 • Podczas korzystania ze Sklepu internetowego – dane osobowe takie jak imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu i inne, o które Państwa poprosimy, będą wykorzystywane w sprawach organizacyjnych, informacyjnych lub marketingowych, w tym prowadzenia marketingu bezpośredniego.
 • cele i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych ORAZ OKRES, PRZEZ KTÓRY DANE OSOBOWE BĘDĄ PRZECHOWYWANE

Zakres, cel i podstawa przetwarzania danych osobowych zależy od sposobu korzystania przez Państwa ze sklepu internetowego. Poniżej przedstawiamy podstawowe sposoby korzystania ze sklepu internetowego, w których będzie dochodziło do przetwarzania Państwa danych osobowych. W przypadku innego uzyskania lub przetwarzania przez P.H.U. "MIKA" MICHAŁ BOCIAN ul. Wrzosowa 14, 67-200 Jaczów NIP 693 204 68 54 danych osobowych, zostaniecie Państwo o tym odpowiednio poinformowani.

CELPODSTAWA PRAWNAOKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH
umożliwienie korzystania ze Sklepu Internetowego i zapewnienie prawidłowego działania strony internetowejart. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes administratora)okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń Administratora w stosunku do osoby, której dane dotyczą
Zawarcie i wykonywanie umowy oraz podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowyart. 6 ust. 1 lit. b RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy)przez okres niezbędny do wykonania, rozwiązania lub wygaśnięcia umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług elektronicznych
Marketing bezpośredniart. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes administratora)okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń Administratora w stosunku do osoby, której dane dotyczą tj. trzy lata, a dla umowy sprzedaży dwa lata. W przypadku wyrażenia skutecznego sprzeciwu, Administrator nie będzie przetwarzał danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego
Marketingart. 6 ust. 1 lit. a RODO (osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych przez Administratora)Dane przechowywane są do momentu wycofania zgody przez osobę, której dane dotyczą na dalsze przetwarzanie jej danych w celach marketingowych
Prowadzenie ksiąg podatkowychart. 6 ust. 1 lit. c) (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze) w zw. z art. 86 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.).Dane są przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa nakazującymi Administratorowi przechowywanie ksiąg podatkowych (do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawy podatkowe stanowią inaczej)
Wystawianie i przechowywanie faktur oraz prowadzenie ksiąg rachunkowychart. 6 ust. 1 lit. c) (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze) w zw. z 72 Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 217 z późn. zm.).Dane są przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa nakazującymi Administratorowi przechowywanie tego rodzaju dokumentów (księgi rachunkowe są przechowywane co najmniej 5 lat) oraz do upływu okresu przedawnienia zobowiązań podatkowych
Wyrażenie opinii m.in. o Umowie, produktach lub Sklepie internetowymart. 6 ust. 1 lit. a RODO (osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w tym celu)Dane przechowywane są do momentu wycofania zgody przez osobę, której dane dotyczą na dalsze przetwarzanie w tym celu.
Dochodzenie, ustalenie lub obrona roszczeń, które Administrator może podnosić, lub które mogą być podnoszone wobec Administratoraart. 6 ust. 1 lit. f) RODO (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem)okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń Administratora w stosunku do osoby, której dane dotyczą oraz roszczeń, które mogą być podnoszone przeciwko Administratorowi

W każdym przypadku, gdy Państwa dane osobowe będą związane ze sporem sądowym lub postępowaniem administracyjnym (jako przedmiot tego postępowania, będą związane z dowodem w sprawie lub będziecie Państwo uczestnikiem takiego postępowania, w tym w szczególności w charakterze strony), Państwa dane osobowe będą przechowywane dodatkowo przez okres do prawomocnego lub ostatecznego zakończenia takiego postępowania.

 • odbiorcy danych osobowych

Państwa dane osobowe mogą być przekazywane odbiorcom innym niż P.H.U. "MIKA" MICHAŁ BOCIAN ul. Wrzosowa 14, 67-200 Jaczów NIP 693 204 68 54 w związku z realizacją celów przetwarzania danych, o jakich mowa powyżej. Przekazanie Państwa danych nastąpi zachowaniem wymogów poufności Państwa danych oraz w sposób realizujący obowiązki RODO i standardy P.H.U. "MIKA" MICHAŁ BOCIAN ul. Wrzosowa 14, 67-200 Jaczów dotyczące ochrony danych osobowych, w szczególności dan osobowe zostaną przekazane wyłączenie w celu wykonania określonego przez Administratora zadania lub usługi.

Odbiorcami danych będą:

 • współpracownicy i dostawcy usług na rzecz P.H.U. "MIKA" MICHAŁ BOCIAN ul. Wrzosowa 14, 67-200 Jaczów NIP 693 204 68 54 w zakresie związanym z prowadzoną działalnością gospodarczą, działaniem Sklepu internetowego oraz realizacją umów sprzedaży, w tym:
 • przewoźnicy, kurierzy, spedytorzy, Poczta Polska,
 • podmioty świadczące usługi doradcze, prawe, księgowe;
 • podmioty świadczące usługi wsparcia technicznego, oraz usługi informatyczne;
 • podmioty obsługujące płatności w Sklepie internetowym.
 • organy administracji publicznej, w zakresie, w jakim będzie to wymagane przepisami prawa.
 • UPRAWNIENIA ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH

Poniżej Państwa uprawnienia, związane z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przez P.H.U. "MIKA" MICHAŁ BOCIAN ul. Wrzosowa 14, 67-200 Jaczów NIP 693 204 68 54:

 • Prawo dostępu

Zgodnie z art. 15 RODO, jesteście Państwo uprawnieni do uzyskania potwierdzenia, czy P.H.U. "MIKA" MICHAŁ BOCIAN ul. Wrzosowa 14, 67-200 Jaczów NIP 693 204 68 54 przetwarza Państwa dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, jesteście Państwo uprawnieni do uzyskania dostępu do nich oraz wyjaśnień w sprawach związanych z ich przetwarzaniem, w tym w szczególności we wszystkich kwestiach przedstawionych w niniejszej Polityce prywatności.

Jesteście Państwo uprawnieni do uzyskania jednej, nieodpłatnej kopii Państwa danych osobowych, podlegających przetwarzaniu przez P.H.U. "MIKA" MICHAŁ BOCIAN ul. Wrzosowa 14, 67-200 Jaczów NIP 693 204 68 54.

 • Prawo do cofnięcia zgody

W dowolnym momencie, jesteście Państwo uprawnieni, do cofnięcia zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych, jeżeli stanowi ona podstawę takiego przetwarzania.

W przypadku cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, zaprzestaniemy ich przetwarzania w najkrótszym możliwym czasie. Państwa dane osobowe będą mogły być jednak przechowywane przez okres do 30 dni od dnia złożenia wniosku, z przyczyn technicznych i organizacyjnych, w zakresie niezbędnym do ich usunięcia lub zanonimizowania przez P.H.U. "MIKA" MICHAŁ BOCIAN ul. Wrzosowa 14, 67-200 Jaczów NIP 693 204 68 54.

Usunięcie przez Państwa danych osobowych w Sklepie internetowym, które są zbierane na podstawie Państwa zgody, jest dla nas równoznaczne, z cofnięciem zgody na przetwarzanie tych danych.

 • Prawdo do sprostowania danych

Zgodnie z art. 16 RODO, jesteście Państwo uprawnieniu do żądania od P.H.U. "MIKA" MICHAŁ BOCIAN ul. Wrzosowa 14, 67-200 Jaczów NIP 693 204 68 54 sprostowania Państwa danych osobowych, jeżeli są one nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów, dla których przetwarzamy Państwa dane osobowe, są Państwo uprawnieni zażądać uzupełnienia danych niekompletnych.

Mogą Państwo również samodzielnie sprostować lub uzupełnić swoje dane osobowe, po zalogowaniu się do Sklepu internetowego.

 • Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”)

Zgodnie z art. 17 RODO, jesteście Państwo uprawnieniu do żądania od P.H.U. "MIKA" MICHAŁ BOCIAN ul. Wrzosowa 14, 67-200 Jaczów NIP 693 204 68 54 niezwłocznego usunięcia Państwa danych osobowych. Państwa dane osobowe zostaną niezwłocznie usunięte, jeżeli nie będzie innej prawnej podstawy ich przetwarzania.

 • Prawo do ograniczenia przetwarzania

Zgodnie z art. 18 RODO, jesteście Państwo uprawnieni do żądania od P.H.U. "MIKA" MICHAŁ BOCIAN ul. Wrzosowa 14, 67-200 Jaczów NIP 693 204 68 54 ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych w następujących przypadkach:

 • zakwestionowania przez Państwa prawidłowości danych osobowych;
 • przetwarzania danych osobowych w sposób niezgodny z prawem przy jednoczesnym żądaniu ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych bez ich usuwania,
 • gdy P.H.U. "MIKA" MICHAŁ BOCIAN ul. Wrzosowa 14, 67-200 Jaczów NIP 693 204 68 54 nie potrzebuje już Państwa danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one Państwu potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
 • wniesienia przez Państwa sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie P.H.U. "MIKA" MICHAŁ BOCIAN ul. Wrzosowa 14, 67-200 Jaczów NIP 693 204 68 54 są nadrzędne wobec podstaw Państwa sprzeciwu.
 • Prawo do sprzeciwu

Zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO, jesteście Państwo uprawnieni do wniesienia sprzeciwu – z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją – wobec przetwarzania Państwa danych osobowych, które P.H.U. "MIKA" MICHAŁ BOCIAN ul. Wrzosowa 14, 67-200 Jaczów NIP 693 204 68 54 przetwarza z uwagi na swój prawnie uzasadniony interes (zgodnie z przepisem art. 6 ust. 1 lit f RODO. P.H.U. "MIKA" MICHAŁ BOCIAN ul. Wrzosowa 14, 67-200 Jaczów NIP 693 204 68 54 niezwłocznie zaprzestanie przetwarzania Państwa danych osobowych, chyba że będzie istniała ważna, prawnie uzasadniona podstawa do przetwarzania, nadrzędna wobec Państwa interesów, praw i wolności lub będzie to niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Zgodnie z art. 21 ust. 2 RODO, jesteście Państwo uprawnieni do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego.

 • Prawo do przenoszenia danych

Zgodnie z art. 20 RODO, w granicach tam określonych, jesteście Państwo uprawnieni do otrzymania swoich danych osobowych przekazanych do P.H.U. "MIKA" MICHAŁ BOCIAN ul. Wrzosowa 14, 67-200 Jaczów NIP 693 204 68 54. Dane zostaną Państwu udostępnione w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Jesteście również Państwo uprawnieni do żądania, by Państwa dane osobowe zostały przekazane bezpośrednio innemu administratorowi danych.

 • Prawo do wniesienia skargi

Zgodnie z art. 77 RODO, jesteście Państwo uprawnieni do wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli sądzicie Państwo, że przetwarzanie danych osobowych następuje z naruszeniem przepisów RODO. Organem nadzorczym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.