Regulamin sklepu internetowego

§ 1
Postanowienia ogólne

 • Niniejszy Regulamin określa warunki sprzedaży oraz usług świadczonych drogą elektroniczną przez sklep internetowy prowadzony przez P.H.U. "MIKA" MICHAŁ BOCIAN ul. Wrzosowa 14, 67-200 Jaczów NIP 693 204 68 54
 • Regulamin znajduje zastosowanie do umów zawieranych z wszystkimi osobami i podmiotami, niezależnie od tego czy zawarcie umowy nastąpiło w ramach prowadzonej przez nich działalności gospodarczej, czy też działali oni jako konsumenci, chyba że z treści określonych postanowień Regulaminu wynika, że dotyczą one wyłącznie jednej grupy Klientów.
 • Regulamin dostępny jest na stronie internetowej pod adresem: www.tomczystydom.pl Klient może w każdym czasie zapoznać się z treścią Regulaminu, skopiować i utrwalić treść Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym się posługuje, a także dokonać wydruku treści Regulaminu bezpośrednio ze strony internetowej.
 • We wszystkich sprawach związanych ze sklepem internetowym, w szczególności związanych ze sprzedażą, usługami, reklamacjami, przetwarzaniem danych osobowych, można się skontaktować P.H.U. "MIKA" MICHAŁ BOCIAN – za pośrednictwem:
 • adres korespondencyjny: P.H.U. "MIKA" MICHAŁ BOCIAN ul. Wrzosowa 14, 67-200 Jaczów
 • adres e-mail: biuro@phumika.pl
 • telefon: +48 516 390 567
 • za pośrednictwem strony internetowej sklepu internetowego, korzystając z dostępnych tam narzędzi pozwalających na kontakt ze Sprzedawcą.

§ 2
Słownik pojęć

Ilekroć w niniejszym Regulaminie używa się wymienionych poniżej pojęć (niezależnie czy są pisane z wielkiej czy z małej litery), należy przez nie rozumieć:

 • dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
 • Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która korzysta ze Sklepu Internetowego;
 • Konsument - osoba fizyczna, o której mowa w przepisie art. 221 Kodeksu cywilnego zawierająca ze Sprzedawcą Umowę w ramach Sklepu internetowego, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. Pojęcie Konsumenta stosuje się odpowiednio do także do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;
 • Konto - indywidualny dla każdego Klienta panel w ramach Sklepu Internetowego, uruchomiony na jego rzecz przez Sprzedawcę, po dokonaniu przez Klienta rejestracji. Konto jest dostępne dla Klienta po zalogowaniu się za pomocą jego adresu e-mail oraz indywidualnego hasła, nadanego przez Klienta podczas rejestracji konta, lub innego ustalonego w późniejszym czasie przez Klienta w ramach zmiany hasła do Konta;
 • produkt – produkt przedstawiony przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu Internetowego, mogący być przedmiotem Umowy sprzedaży;
 • przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędącą osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonującą działalność gospodarczą a nie będąca jednocześnie konsumentem;
 • Sklep Internetowy – działalność Sprzedawcy prowadzoną za pośrednictwem strony internetowej: www.tomczystydom.pl na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie;
 • Sprzedawca - który to prowadzi sprzedaż produktów za pośrednictwem sklepu internetowego oraz świadczy usługi drogą elektroniczną, w oparciu o postanowienia niniejszego Regulaminu;
 • system teleinformatyczny - zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci telekomunikacyjnego urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne;
 • środki komunikacji elektronicznej - rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi, a w szczególności pocztę elektroniczną;
 • świadczenie usługi drogą elektroniczną – wykonanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie Klienta, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku – Prawo telekomunikacyjne;
 • trwały nośnik - materiał lub narzędzie umożliwiające Klientowi lub Sprzedawcy przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą, i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci;
 • Umowa sprzedaży lub Umowa – umowa zawarta na odległość, za pośrednictwem Sklepu Internetowego, na zasadach określonych w Regulaminie, pomiędzy Klientem a Sprzedawcą;
 • usługa – usługa świadczona przez Sprzedawcę drogą elektroniczną, na warunkach określonych w Regulaminie.

§ 3
Wymagania techniczne

 • W celu skorzystania ze Sklepu Internetowego, Klient powinien spełnić co najmniej następujące wymagania techniczne, niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:
 • posiadać połączenie z siecią Internet,
 • korzystać z przeglądarki internetowej pozwalającej na wyświetlenie na ekranie treści w formacie HTML,
 • Niezależnie od warunków określonych w ust. 1, w celu korzystania z usług oraz zakupu produktów za pośrednictwem Sklepu Internetowego, Klient powinien posiadać własny adres korespondencji elektronicznej (adres e-mail), pozwalający mu na otrzymywanie wiadomości adresowanych do niego przez Sprzedawcę.

§ 4
Założenie konta i zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną

 • Założenie Konta Klienta nie jest konieczne do złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym. Sprzedawca rekomenduje założenie Konta, co ułatwia i przyspiesza proces składania zamówień, poprzez automatyczne uzupełnienie danych Klienta w formularzach przedstawianych w procesie zakupu.
 • W celu korzystania z usług oraz zakupu produktów za pośrednictwem Sklepu Internetowego, Klient posiada możliwość założenia Konta w Sklepie Internetowym. Założenie Konta jest równoznaczne z zawarciem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, pomiędzy Klientem, a Sprzedawcą. Przed założeniem Konta klient otrzymuje możliwość zapoznania się z Regulaminem oraz jego zapisania na Trwałym nośniku.
 • Do założenia konta i zawarcia umowy o świadczenie usług, uprawnione są wyłącznie osoby pełnoletnie.
 • Założenie Konta jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu, co jest równoznaczna z oświadczeniem Klienta, że:
 • jest on uprawniony do założenia Konta, a w przypadku przedsiębiorcy, że jest upoważniony do jego samodzielnej reprezentacji,
 • podane przy zakładaniu konta dane są kompletne i prawdziwe oraz że są to dane Klienta,
 • założenie konta nie narusza praw osób trzecich.
 • Założenia konta wymaga podania przez Klienta jego podstawowych danych: imię, nazwisko oraz adres e-mail. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość żądania dodatkowych danych, niezbędnych do świadczenia usług drogą elektroniczną lub realizacji sprzedaży na rzecz Klienta.
 • Założenie konta przez Klienta, jest potwierdzane przez Klienta wiadomością e-mail, wysłaną na adres Klienta podany w formularzu, podczas zakładania Konta. Do wiadomości zostanie załączony Regulamin na trwałym nośniku.
 • Sprzedawca może odmówić założenia Konta, zablokować konto lub je usunąć, w przypadku gdy:
 • Klient posiada już konto w Serwisie,
 • Sprzedawca ma uzasadnione przesłanki do stwierdzenia, że założenie Konta lub jego istnienie jest sprzeczne z postanowieniami Regulaminu, przepisami prawa, może naruszać prawa osób trzecich, lub dane Klienta związane z kontem są niewiarygodne.

Sprzedawca zawiadamia Klienta o odmowie założenia Konta, wysyłając wiadomość na adres Klienta podany w formularzu, podczas zakładania konta.

 • Klient jest zobowiązany do utrzymania aktywnego adresu e-mail, jaki został podany podczas zakładania Konta, przez cały okres posiadania Konta lub podania innego aktywnego adresu e-mail, właściwego do kontaktów z Klientem, jak również regularnego sprawdzania wiadomości od Sprzedawcy, wysyłanych na ten adres e-mail.
 • Podany przez Klienta adres e-mail stanowi podstawową formę komunikacji Sprzedawcy z Klientem i jest niezbędny do założenia oraz utrzymania konta w Sklepie Internetowym oraz dokonywania zakupu za jego pośrednictwem.
 • Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną jest zawarta na czas nieokreślony, związany z istnieniem Konta. Usunięcie Konta jest równoznaczne z rozwiązaniem umowy o świadczenie tych usług.
 • Usunięcie Konta jest możliwe w dowolnym momencie, poprzez skorzystanie z opcji dostępnych w Sklepie Internetowym dla zalogowanych do Konta Klientów.
 • Korzystanie z Konta oraz związanych z tym usług, w tym zakupu towarów ze Sklepu Internetowego z wykorzystaniem tego konta, jest możliwe po zalogowaniu się za pośrednictwem podanego przez Klienta adresu e-mail oraz indywidualnego, podanego przez Klienta hasła.
 • Zmiana danych Konta, w tym hasła dostępu i adresu e-mail Klienta jest dostępna poprzez opcje dostępne w Sklepie Internetowym dla zalogowanych do Konta Klientów.

§ 5
Składanie zamówień i umowa sprzedaży

 • W celu zakupu produktów za pośrednictwem Sklepu Internetowego Klient dokonuje wyboru produktów przedstawionych na stronie, postępując zgodnie instrukcjami i wskazaniami wyświetlanymi na stronie Sklepu Internetowego. Wybrane produkty są dodawane do tzw. „koszyka”.
 • W zakładce „koszyk” klient może zweryfikować i odpowiednio zmodyfikować zakres wybranych produktów. Klient potwierdza wybór korzystając z opcji „Zamawiam”, dostępnej pod listą wybranych produktów.
 • Po wybraniu opcji „Zamawiaj” w kolejnych krokach klient zostanie poproszony o:
 • podanie danych niezbędnych do realizacji sprzedaży produktów, w tym danych do wysyłki, niezbędnych do wystawienia faktury lub paragonu itp.,
 • wybranie metody płatności.
 • Po uzupełnieniu wszystkich formularzy, Klientowi zostanie wyświetlone podsumowanie zamówienia zawierające następujące informacje:
 • listę produktów będących przedmiotem zamówienia,
 • ceny jednostkowe oraz łączne tych produktów,
 • koszty i sposób dostawy, zgodnie z wybranym Klienta,
 • ewentualne dodatkowe koszty związane ze sprzedażą,
 • wybraną metodę płatności,
 • szacowany czas dostawy produktów.
 • Do złożenia zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu przez Klienta oraz naciśnięcie przycisku „Zamawiam i płacę”.
 • Złożenie zamówienia stanowi przedstawienie przez Klienta oferty zawarcia Umowy sprzedaży produktów, w zakresie i na warunkach wskazanych w podsumowaniu zmówienia.
 • Po złożeniu zamówienia Sprzedawca przesyła na adres e-mail Klienta potwierdzenie jego złożenia wraz z jego podsumowaniem.
 • Do zawarcia Umowy sprzedaży dochodzi z chwilą potwierdzenia zamówienia przez Sprzedawcę, wysłanego na adres e-mail Kupującego.
 • Sprzedawca zastrzega sobie prawo odrzucenia zamówienia w przypadku gdy:
 • wybrane przez Klienta produkty są niedostępne lub czas ich dostawy będzie dłuższy niż wskazany w Sklepie Internetowym podczas składania zamówienia,
 • wystąpią inne przeszkody, niezależne od Sprzedawcy, uniemożliwiające prawidłowe wykonanie Umowy Sprzedaży, zgodnie z zamówieniem Klienta,
 • podane przez klienta dane są niekompletne lub błędne lub Sprzedawca ma uzasadnione podejrzenie, że są one nieautentyczne, co uniemożliwia prawidłowe wykonanie Umowy Sprzedaży.
 • Produkty dostępne wyłącznie na zamówienie, w tym produkty nieprefabrykowane, wyprodukowane według specyfikacji Klienta lub służące zaspokojeniu indywidualnych potrzeb Klienta mogą być zamawiane w drodze indywidualnych uzgodnień pomiędzy Stronami dokonanych za pośrednictwem wiadomości e-mail. Umowa sprzedaży zostaje zawarta w chwili wysłania przez Sprzedawcę potwierdzenia złożenia zamówienia wraz ze specyfikacją produktu, ceną, sposobem dostawy, szacowanym terminem dostawy, oraz innymi istotnymi postanowieniami Umowy. Produkty dostępne na indywidualne zamówienie zostaną oznaczone w sklepie internetowym w sposób umożliwiający ich identyfikację.

§ 6
Warunki płatności

 • Usługi elektroniczne świadczone za pośrednictwem Sklepu Internetowego na rzecz Klientów są nieodpłatne. Klienci są zobowiązani do uiszczenia opłat wyłącznie związanych z zakupem produktów, wskazanych w podsumowaniu składanego przez Klienta zamówienia.
 • Wszystkie ceny produktów podane na stronie Sklepu Internetowego są cenami brutto i zawierają już wliczony podatek VAT. Ceny są podane w złotych polskich. Ceny nie zawierają kosztów dostawy i ewentualnych dalszych kosztów związanych ze sprzedażą, które są podawane Klientowi podczas składania zamówienia. Wszystkie ceny i koszty są przedstawione Klientowi przed złożeniem zamówienia.
 • Płatności będą dokonywane na rachunek bankowy Sprzedawcy, wskazany na stronach Sklepu Internetowego przy zamówieniu oraz w wiadomości e-mail potwierdzającej zamówienie produktów.
 • Płatności mogą być również realizowane za pośrednictwem zewnętrznych operatorów, na warunkach przez nich określonych. W takiej sytuacji Klient może zostać przekierowany do serwisu zewnętrznego operatora w celu realizacji płatności.
 • Płatność uznaje się za dokonaną, z chwilą zaksięgowania środków na rachunku bankowym Sprzedawcy.
 • Sprzedawca zastrzega sobie prawo do powstrzymania się z dostawą produktów do czasu uzyskania pełnej zapłaty ceny sprzedaży wraz z wszystkimi kosztami.
 • W przypadku braku płatności przez Klienta pełnej ceny sprzedaży wraz z wszystkimi kosztami w terminie 3 dni od daty potwierdzenia zamówienia przez Sprzedawcę, Sprzedawca będzie uprawniony do jednostronnego odstąpienia od Umowy sprzedaży, bez konieczności wyznaczania dodatkowego terminu do zapłaty.

§ 7
Dostawa produktów

 • Dostawy produktów będą realizowane wyłącznie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 • Dostawa produktów będzie realizowana w terminie wskazanym w podsumowaniu zamówienia, liczonym od dnia płatności pełnej ceny sprzedaży produktów wraz z wszystkimi kosztami. Wszelkie terminy dostaw wskazywane przez Sprzedawcę, są wyrażone w dniach roboczych.
 • Termin realizacji towarów „na zamówienie” jest uzgadniany indywidualnie z Kupującym.
 • Czas realizacji zamówienia niektórych produktów jest zależny od czasu ustalonego przez producenta towaru. Sprzedawca zastrzega sobie prawo jednostronnego wydłużenia terminu wysyłki i dostawy towarów, w przypadku gdy opóźnienie wynika z przyczyn niezależnych od Sprzedawcy, maksymalnie do 6 miesięcy od dnia płatności pełnej ceny sprzedaży.
 • Dostawa będzie realizowana za pośrednictwem kuriera lub w inny sposób określony przez Sprzedającego podany na stronie internetowej.
 • Klient powinien zbadać przesyłkę z zamówionymi produktami w chwili jej odbioru. W szczególności zaleca się, aby Klient sprawdził kompletność dostawy oraz czy opakowania produktów lub przesyłki nie zawierają widocznych uszkodzeń. W razie stwierdzonych braków lub uszkodzeń, Klient ma prawo żądać od przedstawiciela dostawcy spisania protokołu potwierdzającego te okoliczności. Protokół sporządzony przez przedstawiciela dostawcy ułatwi i przyspieszy ewentualny proces reklamacji produktów.
 • Najpóźniej w chwili dostawy produktów, Sprzedawca wyda klientowi rachunek lub fakturę dokumentującą sprzedaż.
 • Faktura z tytułu sprzedaży zostanie wystawiona na Klienta wyłącznie pod warunkiem zaznaczenia takiej opcji przez Klienta w procesie składania zamówienia, przed jego potwierdzeniem oraz podania przez Klienta danych wymaganych do wystawienia faktury, w tym np. właściwego numeru NIP.
 • W przypadku braku możliwości dostawy produktów na adres podany przez Klienta, Sprzedawca skontaktuje się z Klientem w celu ustalenia nowych warunków dostawy. Jeżeli dostawa nie była możliwa z winy Klienta, w tym na skutek podania błędnych danych adresowych, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do ponownej wysyłki produktów, po ponownym uiszczeniu kosztów wysyłki przez Klienta.

§ 8
Odpowiedzialność Sprzedawcy

 • Sprzedawca zapewnia dostawę produktów pozbawionych wad fizycznych i prawnych. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli sprzedany produkt ma wady, na zasadach rękojmi za wady określonej przepisami kodeksu cywilnego.
 • Najważniejsze uprawnienia Kupującego w ramach rękojmi za wadę:
 • Jeżeli sprzedany produkt ma wadę, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy, chyba, że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli produkt był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.
 • Jeżeli Klientem jest konsument, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany produktu na wolny od wad albo zamiast wymiany produktu żądać usunięcia wady, chyba, że doprowadzenie produktu do zgodności z Umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę.
 • Jeżeli sprzedany produkt ma wadę, Klient może również żądać wymiany produktu na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić produkt wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową wadliwego produktu w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową wymagałoby nadmiernych kosztów. Jeżeli kupującym jest przedsiębiorca, Sprzedawca może odmówić wymiany produktu na wolny od wad lub usunięcia wady także wtedy, gdy koszty zadośćuczynienia temu obowiązkowi przewyższają cenę rzeczy sprzedanej.
 • Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania produktu Klientowi.
 • Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę sprzedanego produktu na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady. Jeżeli Klientem jest konsument, bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem terminów określonych w punkcie powyżej.
 • Klient, który jest Przedsiębiorcą traci uprawnienia z tytułu rękojmi, jeżeli nie zbadał produktu w czasie i w sposób przyjęty przy rzeczach tego rodzaju i nie zawiadomił niezwłocznie Sprzedawcy o wadzie, a w przypadku gdy wada wyszła na jaw dopiero później - jeżeli nie zawiadomił Sprzedawcy niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
 • Sprzedawane produkty mogą być objęte gwarancją producenta. Warunki takiej gwarancji określa karta gwarancyjna producenta, którą Sprzedawca może udostępnić na prośbę Klienta.

§ 9
Postępowanie reklamacyjne

 • Reklamacje mogą być zgłoszone za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej na adres: biuro@phumika.pl lub pisemnie na adres Sprzedawcy podany w Regulaminie.
 • Klient w zgłoszeniu reklamacyjnym powinien określić produkt będący przedmiotem reklamacji, wykazać, że został on zakupiony u Sprzedawcy (np. paragon, fakturę, dowód zapłaty lub kopię potwierdzonego przez Sprzedawcę zamówienia) oraz opisać stwierdzoną wadę produktu.
 • W celu szybszego rozpoznania reklamacji Sprzedawca zaleca, aby każde zgłoszenie zawierało:
 • pełną nazwę i model reklamowanego produktu,
 • numer seryjny produktu lub zdjęcie naklejki, tabliczki lub innego indywidualnego oznaczenia produktu zamieszczonego na produkcie przez jego producenta,
 • wskazanie numeru zamówienia,
 • kopię dowodu zakupu (paragon lub faktura) lub kopię dowodu zapłaty za zamówienie,
 • dokładny opis wady,
 • wskazanie daty stwierdzenia wady produktu,
 • zdjęcia lub/i film przedstawiający wadę.
 • Sprzedawca rozpozna reklamacje w terminie 14 dni od jej złożenia lub doręczenia w formie pisemnej na adres Sprzedawcy.
 • Sprzedawca zastrzega sobie prawo do nieuznania reklamacji w przypadku, gdy dostarczone przez Klienta informacje i materiały są niewystarczające do oceny zasadności roszczeń reklamacyjnych. W takim przypadku, Sprzedawca niezwłocznie zawiadomi Klienta, o czynnościach niezbędnych do prawidłowego rozpatrzenia reklamacji.
 • Na wskazanych wyżej zasadach Klient może odpowiednio składać reklamacje dotyczące usług świadczonych drogą elektroniczną, w tym działania strony Sklepu Internetowego.

§ 10
Prawo odstąpienia od umowy

 • Klient, który zawarł Umowę sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego, jako konsument, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z zastrzeżeniem:
 • jeżeli Klient wybrał sposób dostarczenia produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów takiego dostarczenia,
 • Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu produktu.
 • Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia objęcia produktu w posiadanie przez Klienta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która obejmuje wiele produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach - od dnia objęcia w posiadanie ostatniego produktu, partii lub części.
 • Odstąpienie od umowy wymaga złożenia przez Klienta oświadczenia za pośrednictwem wiadomości e-mail lub pisemnie. Zaleca się złożenie oświadczenia za pomocą formularza dostępnego na stronie Sklepu Internetowego lub doręczonego przy składaniu zamówienia lub dostawie produktu.
 • Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 • Sprzedawca niezwłocznie prześle Klientowi potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, za pomocą wiadomości e-mail lub pisemnie.
 • Sprzedawca zwróci klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, niezwłocznie - nie później niż w terminie 14 dni - po otrzymaniu oświadczenia Klienta o odstąpieniu od Umowy.
 • Zwrot płatności nastąpi przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba, że Klient zgodzi się na inny sposób zwrotu. Klient nie ponosi kosztów zwrotu płatności.
 • Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze produkt od Klienta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania produktów z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 • Klient ma obowiązek zwrócić produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba, że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie produktu przed jego upływem.
 • Jeżeli produkt dostarczono Klientowi do miejsca, w którym zamieszkiwał w chwili zawarcia Umowy, Sprzedawca jest zobowiązany do odebrania produktu na swój koszt, gdy ze względu na charakter produktu nie można go odesłać w zwykły sposób pocztą.
 • Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu.
 • Prawo odstąpienia od Umowy nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do Umowy, w której przedmiotem świadczenia jest produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Klienta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb. Sprzedawca zastrzega, że w jego ofercie znajdują się produkty nieprefabrykowane. Klient zostanie poinformowany, o zamiarze złożenia zamówienia na produkt nieprefabrykowany najpóźniej w podsumowaniu zamówienia, przed jego potwierdzeniem.

§ 11
Prawa i obowiązki stron

 • Sprzedawca zapewnia stałe świadczenie usług Sklepu Internetowego z zastrzeżeniem:
 • czasowej przerwy w świadczeniu usług na potrzeby czynności konserwacyjnych, naprawczych lub w związku z wprowadzaniem zmian w Sklepie Internetowym,
 • czasowej przerwy w świadczeniu usług, w związku z awariami lub czynnościami konserwacyjnymi infrastruktury technicznej Sprzedawcy lub dalszych podmiotów związanych z dostępnością Sklepu Internetowego,
 • Sprzedawca jest w każdym czasie uprawniony do:
 • zaprzestania lub czasowego przerwania świadczenia usług,
 • zmiany warunków usług,
 • wprowadzania nowych usług,
 • wprowadzania zmian w wyglądzie i funkcjonalnościach Sklepu Internetowego,
 • podejmowania wszelkich innych, dozwolonych przepisami prawa, czynności związanych ze Sklepem Internetowym.
 • Zabronione jest zamieszczanie na Stronach Sklepu Internetowego:
 • informacji nieprawdziwych lub nieaktualnych,
 • danych osobowych osób trzecich, lub jakiekolwiek danych osobowych w miejscach do tego nieprzeznaczonych,
 • treści bezprawnych - naruszających przepisy prawa lub sprzecznych z przyjętymi zasadami współżycia społecznego, w szczególności treści naruszających prawa osób trzecich lub nieobyczajnych (obraźliwych, wulgarnych itp.),
 • informacji handlowych, w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, bez wyraźnego, uprzedniego zezwolenia Sprzedawcy.
 • Zabronione jest:
 • jakiekolwiek wykorzystanie, w tym kopiowanie, utrwalanie itp. treści zamieszczonych na stronie Sklepu Internetowego, chronionych prawami autorskimi Sprzedawcy lub osób trzecich,
 • jakiekolwiek korzystanie ze Sklepu Internetowego w sposób sprzeczny z przepisami prawa lub naruszający prawa lub interesy Sprzedawcy.
 • Każdy Klient jest uprawniony do zawiadomienia Sprzedawcy w przypadku zauważenia na stronach Sklepu Internetowego treści naruszających przepisy prawa, sprzecznych z przyjętymi zasadami współżycia społecznego, naruszających prawa osób trzecich, naruszających postanowienia Regulaminu lub co do których istnieje uzasadnione podejrzenie ich niewiarygodności, jak również zażądania usunięcia tych treści. Sprzedawca, niezwłocznie rozpozna wszystkie zawiadomienia i żądania, nie później niż w terminie 14 dni od ich zgłoszenia. Klient zostanie poinformowany o sposobie rozpoznania zgłoszenia lub żądania i podjętych w związku z tym działaniach Sprzedawcy.
 • Sprzedawca dokłada należytej staranności w celu zapewnienia bezpiecznego działania Sklepu Internetowego i związanego z nim systemu teleinformatycznego, dokładając wszelkich starań, by uniemożliwić osobom nieuprawnionym dostęp do treści przekazu składającego się na świadczone przez niego usługi, w tym: szyfrowane połączenie SSL, zabezpieczenie serwera przed atakami zewnętrznymi itp.
 • Sprzedawca podejmuje także środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną, w tym w szczególności: korzysta z oprogramowania chroniącego przed złośliwym oprogramowaniem, przechowuje dane w sposób zaszyfrowany, korzysta z bezpiecznego połączenia za pomocą protokołu SSL.

§ 12
Rozwiązanie umowy

 • Każdy Klient, w dowolnym momencie, może wypowiedzieć umowę na świadczenie usług elektronicznych (nie dotyczy Umowy sprzedaży produktów) poprzez usunięcie Konta, lub wysłanie takiego oświadczenia do Sprzedawcy za pośrednictwem wiadomości e-mail lub pisemnie na adres wskazany w Regulaminie do kontaktów ze Sprzedawcą.
 • Sprzedawca jest uprawniony do wypowiedzenia umowy poprzez usunięcie Konta Klienta ze Sklepu Internetowego, w przypadku każdego naruszenia warunków Regulaminu przez Klienta, korzystania przez Klienta z usług sprzecznie z ich przeznaczeniem, wykorzystywania Sklepu Internetowego do podejmowania działań sprzecznych z prawem lub interesem Sprzedawcy.
 • Sprzedawca zawiadomi niezwłocznie Klienta o usunięciu konta i wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług.
 • Usunięcie Konta jest równoznaczne z zaprzestaniem świadczenia usług na rzecz Klienta.
 • Usunięcie Konta i rozwiązanie umowy o świadczenie usług, nie wpływa na realizację wcześniej zawartych Umów sprzedaży.

§ 13
Prawa autorskie i znaki towarowe

 • Sprzedawcy przysługują prawa autorskie do Sklepu Internetowego wraz z jego wszystkimi elementami i funkcjonalnościami, strony internetowej oraz wszystkich zamieszczonych na tej stronie materiałów (niezależnie od ich formy i treści). Klient nie jest uprawniony do przerabiania, kopiowania, przesyłania, eksploatowania w inny sposób lub w innej formie, a także wykorzystywania do celów innych niż wynikające z Regulaminu, utworów zamieszczanych na stronie internetowej, oraz wiadomościach e-mail.
 • Sprzedawcy przysługuje prawo do korzystania ze znaków towarowych zamieszczonych na stronie internetowej. Klient nie jest uprawniony do korzystania w jakikolwiek sposób lub w jakiejkolwiek formie ze znaków towarowych Sprzedawcy.

§ 14
Dane osobowe

 • Korzystanie ze Sklepu Internetowego wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych.
 • Administratorem danych osobowych jest Sprzedawca.
 • Sprzedawca stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony prywatności Klientów.
 • Warunki przetwarzania danych osobowych związanych ze Sklepem Internetowym są opisane w Polityce prywatności, dostępnej pod adresem www.phumika.pl/polityka-prywatnosci/

§ 15
Postanowienia końcowe

 • Usługodawca informuje, że korzystanie ze Sklepu Internetowego i związanych z nim usług oraz funkcjonalności, może wiązać się z ryzykiem, jakie normalnie występuje przy korzystaniu z sieci Internet (np. spam, obecność i działanie oprogramowania typu malware, worm, spyware, działania takiej jak phishing, sniffing itp.). W związku z powyższym rekomenduje się Klientom podjęcie stosownych działań zmierzających do minimalizacji ryzyka, w szczególności:
 • korzystania ze Sklepu Internetowego wyłącznie za pośrednictwem zaufanych, bezpiecznych połączeń z siecią Internet,
 • korzystanie z oprogramowania antywirusowego oraz firewall,
 • stosowanie do logowania w Sklepie Internetowym długich i skomplikowanych haseł, z wykorzystaniem liter, cyfr i znaków specjalnych,
 • ochrona haseł stosowanych w Sklepie Internetowym przed ujawnieniem osobom trzecim,
 • sprawdzania podczas logowania ze Sklepem Internetowym, czy połączenie jest szyfrowane.
 • Sprzedawca jest uprawniony do wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu.
 • W przypadku wprowadzenia zmian do Regulaminu, jego tekst dostępny na stronie internetowej zostanie ujednolicony.
 • O zmianach w Regulaminie, Klienci posiadający Konta zostaną powiadomieni z wyprzedzeniem, co najmniej 7-dniowym. Do Umów Sprzedaży wiążący jest regulamin obowiązujący w chwili zawarcia Umowy.
 • Wszelkie usługi świadczone przez Sprzedawcę, podlegają przepisom prawa polskiego.
 • Klient będący Konsumentem ma możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach lub na stronach internetowych podmiotów uprawnionych do pozasądowego rozpatrywania sporów. Mogą nimi być w szczególności rzecznicy praw konsumenta lub Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej, których lista jest dostępna na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Sprzedawca informuje, że pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/ dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR).